Dit onderwerp bevat 3 rubrieken:

Taken en Bevoegdheden

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is een onafhankelijk instituut met als taak ervoor te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen. Inkoopafspraken die de continuïteit van hulp verzekeren en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, bij de overdracht naar het gemeentelijk niveau verdwijnen. Gemeenten dienen deze afspraken zodanig in te vullen dat de wettelijke garantie op continuïteit van hulp is verzekerd en de daarvoor benodigde infrastructuur behouden blijft.

De TAJ zal naar aanleiding van verzoeken van organisaties in de eerste plaats vaststellen of, en zo ja welke ondersteuning noodzakelijk is. Vervolgens kan de TAJ:

  • bemiddelen tussen organisaties en gemeenten;
  • gemeenten adviseren bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan;
  • organisaties adviseren bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering;
  • bewindslieden adviseren over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten;
  • bewindslieden adviseren over het bieden van ondersteuning in bijzondere gevallen bij frictiekosten van instellingen en de daaraan te verbinden voorwaarden.

De TAJ heeft geen bestuursrechtelijke bevoegdheden. Zij neemt geen besluiten met rechtsgevolg en geeft geen beschikkingen af. Een eventueel besluit of al dan niet wordt overgegaan tot financiële ondersteuning wordt genomen door de staatssecretarissen van de ministeries van VWS en VenJ.