Een lijst van veelgestelde vragen over Transitie Autoriteit Jeugd

Wie zitten er in de commissie van de Transitie Autoriteit Jeugd?

De commissie Transitie Autoriteit Jeugd bestaat uit mw drs. M. Sint (voorzitter), dhr. drs. P.L.B.A. van Geel en dhr. mr. C. Cörüz. De commissieleden worden ondersteund door het bureau TAJ en zonodig (externe) inhoudelijke experts.

Welke positie heeft de Transitie Autoriteit Jeugd?

De Transitie Autoriteit Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Transitie Autoriteit Jeugd is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zij adviseert en bemiddelt, maar neemt geen besluiten met (publiekrechtelijk) rechtsgevolg en geeft geen beschikkingen af. 

Wat is de taak van de Transitie Autoriteit Jeugd?

De Transitie Autoriteit Jeugd heeft als taak ervoor te zorgen dat gemeenten en organisaties voor jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering en de advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling voldoende gelegenheid krijgen om tot goede inkoopafspraken te komen. Inkoopafspraken die de continuïteit van hulp verzekeren en voorkomen dat voorzieningen die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de transitie.

Wie kan zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd?

Alleen organisaties die jeugdhulp bieden in de zin van de nieuwe Jeugdwet en organisaties die zijn belast met de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering hebben toegang tot de Transitie Autoriteit Jeugd. Jeugdhulpverleners zonder personeel kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning.

Aanmelden bij de Transitie Autoriteit Jeugd is slechts bedoeld voor organisaties waarbij de continuïteit van hulp en de daarvoor benodigde infrastructuur reëel in gevaar dreigt te komen en/of die zich moeilijk aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen, bijvoorbeeld door een relatief groot personeelsbestand of de aanwezigheid van vastgoed.

Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden bij de Transitie Autoriteit Jeugd?

U kunt zich als aanbieder melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd voor bemiddeling, advies of ondersteuning.

U kunt hiervoor het aanmeldformulier van deze website downloaden, invullen en mailen naar info@transitieautoriteitjeugd.nl. Ook kunt u een formele brief zenden naar info@transitieautoriteitjeugd.nl of naar het adres

Transitie Autoriteit Jeugd

Hoftoren
Rijnstraat 50, Kamer 21.060
2515 XP Den Haag

Indien u subsidie aan wilt vragen voor kosten die u moet maken door de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel, is het noodzakelijk dat u zich rechtstreeks tot het Ministerie van VWS wendt. De TAJ zal in het kader van deze regeling advies uitbrengen aan het ministerie over ieder individuele aanvraag die bij het ministerie in behandeling wordt genomen. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u vanaf 1 oktober vinden op de subsidiepagina van de Rijksoverheid.

Wat doet de Transitie Autoriteit Jeugd met de toegestuurde gegevens?

De informatie die u ons verschaft wordt met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijk behandeld.

De Transitie Autoriteit Jeugd zal naar aanleiding van verzoeken van organisaties vaststellen of, en zo ja welke ondersteuning noodzakelijk is. Vervolgens kan de Transitie Autoriteit Jeugd:

  • bemiddelen tussen organisaties en gemeenten;
  • gemeenten adviseren bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan;
  • organisaties adviseren bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering;
  • bewindslieden adviseren over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten;
  • bewindslieden adviseren over het bieden van ondersteuning in bijzondere gevallen bij frictiekosten van instellingen en de daaraan te verbinden voorwaarden.

Een eventueel besluit of al dan niet wordt overgegaan tot een financiële tegemoetkoming wordt genomen door de Staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie.

Bij de uitvoering van haar taken is de Transitie Autoriteit Jeugd er zo veel mogelijk op gericht in samenspraak met de organisaties en gemeenten en zo nodig de betrokken ministeries tot gezamenlijke oplossingen te komen.