Wat doet de Transitie Autoriteit Jeugd met de toegestuurde gegevens?

De informatie die u ons verschaft wordt met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijk behandeld.

De Transitie Autoriteit Jeugd zal naar aanleiding van verzoeken van organisaties vaststellen of, en zo ja welke ondersteuning noodzakelijk is. Vervolgens kan de Transitie Autoriteit Jeugd:

  • bemiddelen tussen organisaties en gemeenten;
  • gemeenten adviseren bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan;
  • organisaties adviseren bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering;
  • bewindslieden adviseren over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten;
  • bewindslieden adviseren over het bieden van ondersteuning in bijzondere gevallen bij frictiekosten van instellingen en de daaraan te verbinden voorwaarden.

Een eventueel besluit of al dan niet wordt overgegaan tot een financiële tegemoetkoming wordt genomen door de Staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie.

Bij de uitvoering van haar taken is de Transitie Autoriteit Jeugd er zo veel mogelijk op gericht in samenspraak met de organisaties en gemeenten en zo nodig de betrokken ministeries tot gezamenlijke oplossingen te komen.