Welke positie heeft de Transitie Autoriteit Jeugd?

De Transitie Autoriteit Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Transitie Autoriteit Jeugd is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zij adviseert en bemiddelt, maar neemt geen besluiten met (publiekrechtelijk) rechtsgevolg en geeft geen beschikkingen af.