Wie kan zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd?

Alleen organisaties die jeugdhulp bieden in de zin van de nieuwe Jeugdwet en organisaties die zijn belast met de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering hebben toegang tot de Transitie Autoriteit Jeugd. Jeugdhulpverleners zonder personeel kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning.

Aanmelden bij de Transitie Autoriteit Jeugd is slechts bedoeld voor organisaties waarbij de continuïteit van hulp en de daarvoor benodigde infrastructuur reëel in gevaar dreigt te komen en/of die zich moeilijk aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen, bijvoorbeeld door een relatief groot personeelsbestand of de aanwezigheid van vastgoed.